Kivakirjanpito.fi

Kivakirjanpito.fi-verkkopalvelun käyttöehdot

Näitä käyttäehtoja sovelletaan Apps2people Oy:n (Palveluntarjoaja) Kivakirjapito.fi-palvelun (Palvelu) käyttöön ja tietoliikenteeseen asiakkaan ja Palvelun välillä. Palvelun käyttäjä (Asiakas) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Määritelmät

Asiakkaan liittämisellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa asiakkaan käyttöoikeutta Palveluun, asiakkaan käyttämää tietoliikenneyhteyttä Palveluntarjoajan Palveluun sekä Palvelun käyttäjätunnusta. Palveluntarjoajan tietojärjestelmällä tarkoitetaan Palvelua.

Asiakkaan ja Palvelun välinen liikenne on tässä sopimuksessa tietoliikennettä.

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja vastaa itsenäisesti omasta tietojärjestelmästään ja sen suojauksesta. Palveluntarjoaja vastaa Palveluntarjoajan huolimattomuudesta aiheutuneista välittömistä vahingoista, kuten asian selvittämisestä aiheutuneista kustannuksista. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina Palvelun asiakkaan liittymän yhden (1) kuukauden kiinteitä maksuja vastaavaan summaan.

Palvelua saa käyttää ainoastaan sovittuun käyttötarkoitukseen käyttöohjeita noudattaen. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa muiden mahdollisten kolmansien osapuolien tai Palvelujen tuottajien toiminnasta eikä näiden osapuolien aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, markkinaosuuden pienenemisestä, tuotantotappiosta, tiedon menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä aiheutuvista tappioista tai vastaavista vahingosta tai kustannuksista, eikä myöskään vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää Palvelu ja sen käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen osoittaa rikkovan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa Palvelun ominaisuuksia, eikä Palveluntarjoaja vastaa muutoksista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö Palvelun muutos- tai huoltotöiden turvaamiseksi. Keskeytyksistä ilmoitetaan etukäteen asiakkaalle, mikäli mahdollista.

Palveluntarjoaja ylläpitää riittävää valmiutta vikatapausten korjaamiseen normaalin työajan puitteissa. Tarvittaessa palvelutasovaatimukset ja vastuut määritellään erillisellä sopimuksella.

Asiakkaan vastuu

Asiakas on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksensa ja muiden mahdollisten tunnistetietojen asiallisesta salassapidosta ja suojautumaan riittävästi väärinkäyttömahdollisuuksilta. Asiakas vastaa mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka syntyvät käyttäjätunnustietojen joutumisesta kolmannen osapuolen haltuun Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä.

Asiakas vastaa omasta toiminnastaan sekä kokonaisuudessaan tuottamastaan tietoliikenteestä ja sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta.

Asiakas hankkii Palvelua varten tarvittavat yhteydet omalla kustannuksellaan. Palveluntarjoaja antaa asiakkaalle tarvittavat käyttäjätunnukset.

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa mahdollisesta vahingosta, joka syntyy, mikäli Palvelua käytetään sellaiseen tarkoitukseen, josta voi aiheutua häiriötilanteessa vahinkoa Palveluntarjoajan muille asiakkaille.

Mikäli kolmas osapuoli käynnistää Palveluntarjoajaa vastaan oikeusprosessin, joka kohdistuu asiakkaan Palvelun käyttöön, asiakas vastaa Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

Asiakas vastaa Palveluntarjoajan järjestelmille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta (virus, luvaton tunkeutuminen tms.), mikäli vahingon syiden alkuperä pystytään osoittamaan asiakkaan käyttäjätunnukseen.

Kustannukset asiakkaalle ja laskutus

Asiakkaalta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti Palvelun avausmaksu, kuukausimaksu ja muut mahdolliset hinnastossa määritellyt Palvelua koskevat maksut. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hintoja tai hintarakennetta ilmoittamalla tästä asiakkaalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa.

Palvelun käytön laskutus tapahtuu tilauksen yhteydessä tai kuukausittain laskulla. Mahdollisista kolmannen osapuolen laskutusjärjestelyistä ja siitä syntyvistä kustannuksista sovitaan tarvittaessa erillisellä laskutussopimuksella. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa etukäteen maksettuja käyttöoikeusmaksuja Asiakkaan irtisanoessa Palvelun.

Jos Palveluun sisältyvä arvonlisävero muuttuu tai Palvelua tulee koskemaan muu julkisoikeudellinen maksu, siirretään muutokset sellaisenaan välittömästi hintoihin.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on kolmekymmentä (30) päivää kirjallisesta tai muusta todisteellisesta irtisanomisilmoituksesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos
- asiakas häiritsee tai yrittää häiritä muita käyttäjiä, muuta liikennettä tai Palvelun toimintaa
- käyttää, yrittää käyttää tai sallii käytettävän Palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen
- asiakas on haettu konkurssiin, asetettu selvitystilaan tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi
- asiakas on tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta olennaisesti rikkonut sopimusta
- asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusta eikä ole rikkomustaan korjannut 14 päivässä asiasta kirjallisen ilmoituksen saatuaan
- asiakas on jättänyt maksamatta sopimuksen mukaisesti maksettavan riidattoman saatavan ja saatava on edelleen maksamatta 14 päivän kuluttua kirjallisesta ilmoituksesta, missä ilmoitetaan purkumahdollisuudesta
- purkamiseen on muutoin sopimukseen sovellettavan lain mukainen oikeus.

Muut toimitusehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla asiakkaalle vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Kun Asiakas on saanut tiedon maksujen tai ehtojen muutoksesta, hän voi kahden (2) viikon ajan irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa, jolloin hänellä on oikeus vaatia etukäteen maksetut käyttöoikeusmaksut palautettavaksi.